Intervju med Klement Klementson

Tidsrom

Klement Klementson


Tittel Lengde Medvirkende
Klement Klementson 00:42:31
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0023/0018
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0023: A-ráidu nr. 409-429.
0018/0018/0018: A 426: LpS. Klement Klementson./SI A426 Klement Klementsson./SI A426 Klement Klementsson. Lydopptak - Fra Asta: Klement Klementsson ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket er på 43 minutter og omhandler: Benevninger på reinmerker på grunnlag av Nils Erik Spiks oppstilling. Benevning på reinmerker som ikke er tatt med i over nevnte oppstilling. Hvordan man merker en kalv. Tvangsslakt. Han begynte med reindrift i Skäckerfjäll og flyttet til Offerdal i 1943. Det har skjedd store endringer i reindrifta siden da, den sommeren brukte de helikopter for første gang i Offerdal. Det var en bra sommer for reindrifta. Hør også Klement på: A 121a, A 315, A 316,A 317, A 318, alle utført i 1981. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Lajla Mattsson Magga Klement Klementsonem, Kleammam gihtjehti saemiengïelesne 1982. Baantedimmie vaasa 43 minudth jïh sisvege lea: Mïerhken nejpiegïejh Nils Erik Spiken læstoen mietie. Mïerhken nejpiegïejh mah eah leah meatan vaaltasovveme dennie bijjielisnie neebneme læstosne. Guktie miesiem mïerhkesje. Noerhkemeleekedimmie. Dïhte bovtsigujmie eelki Skæhkarisnie jïh Jovnevaerien gåajkoe juhti 1943. Stoerre jarkelimmieh båatsosne orreme don baelien raejeste, don giesien helikopterem dan ellen voestes aejkien nuhtjin Jovnevaeresne. Daate lij akte hijven giesie båatsose. Goltelh aaj Kleammam daesnie A 121a, A 315, A 316, A 317, A 318, gaajhkh dorjesovveme 1981 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.