Intervju med Klemet Klementson, 1.5.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Klemet Klementson, 1.5.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Klemet Klementson, 1.5.1981 00:48:09
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0014
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0014: A 317: Frankrike, Klemet Klementsson. 2/5-81 Lydopptak 01.05.1981 - Fra Asta: Klement Klementsson er i mai 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 49 minutter og inneholder: En fortelling om en som handlet først og tenkte etterpå. Reinkalving. Hva som kan påvirke smaken på reinkjøtt. Da en reinkalv holdt på å drukne. Hør også: A 121a, A 315, A 316, A 318, alle utført i 1981, A 426 fra 1982. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Lajla Mattsson Magga Klement Klementssonem gihtjehti suehpeden 1981 saemiengïelesne. Gihtjehtimmie 49 minudth vaasa jïh sisvege lea: Akte soptsese akten ålman bijre mij voestegh maam akt darjoeji jïh dan mænngan ussjedi. Suehpede. Mij maahta bovtsenbearkoen smaahkoem tsevtsedh. Gosse akte miesie lij batneneminie. Goltelh aaj: A 121a, A315, A 316 A 318 gaajhkh dorjesovveme 1981, A 426 dorjesovveme 1982 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.