Intervju med Klemet Klemetsen, Frankrike*, 1.5.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Klemet Klemetsen, 1.5.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Klemet Klemetsen, 1.5.1981 00:48:05
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0018/0013
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0018: A-ráidu nr. 304-325
0013: A 316: Frankrike, Klemet Klemetsen. 1/5-81 Lydopptak 01.05.1981 - *Frankrike är en by i norra Offerdals distrikt i Krokoms kommun, Jämtlands län. Fra Asta: Klement Klementsson er i mai 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 49 minutter og inneholder: Om reinens vandringer og betydningen av å kjenne merker. Hvordan man uttrykker seg når man skal be noen på mat. Om en gutt som gikk seg vill. Om et landsmøte i Arvidsjaur. Hør også: A 121a, A 315, A 317, A 318, alle utført i 1981, A 426 fra 1982. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Klement Klementsson lea gihtjehtamme Lajla Mattsson Maggeste saemiengïelesne suehpeden 1981. Gihtjehtimmie 49 minudth vaasa jïh sisvege lea: Bovtsen vaanterdimmiej bïjre jïh man vihkeles lea mïerhkh damtedh. Guktie jeahta gosse edtja naakenem bööredh byöpmedidh. Akten baernien bïjre mij tjaajani. Akten rijhketjåanghkoen bïjre Aerviesjaevresne. Goltelh aaj: A 121a, A 315, A 317, A 318, gaajhkh dorjesovveme 1981, A 426 jaepeste 1982 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.