Intervju med Sigrid Åhren, 15.09.1981

Tidsrom 1981 - 1981

Sigrid Åhren, 15.09.1981


Tittel Lengde Medvirkende
Sigrid Åhren, 15.09.1981 00:46:18
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0021
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: SI A242-261
0021/0021/0021: A262: Sigrid Åhren geahca A243/SI A262 Sigrid /Sagka Åhren/SI A262 Sigrid /Sagka Åhren Lydopptak 15.09.1981 - Fra Asta: Sigrid Åhren, f. 1916 ble i september 1981 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Sagka er hennes samiske navn, og slik presenterer hun seg i intervjuet, som varer i 47 minutter og omhandler følgende: Gå med bud. Arbeid med rein. Om reinbeite. Navn på rein. Ulike typer vær. Reingjeting. Hvordan man gjeter en reinhjord der det er kalver som er kjevlet. Oppbevaring og bruk av reinmelk. Flytting med reinraid. Ankaredehelg. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse. Sigrid Åhrén r. 1916 gihtjehtamme sjïdti skïereden 1981 saemiengïelesne Lajla Mattsson Maggeste. Sagka altese saemien nomme, jïh naemhtie dïhte jïjtjemse åehpiedahta gihtjehtimmesne mij vaasa 47 minudth jïh lea daej aamhtesi bïjre: Dïjrine vaedtsedh. Guktie bovtsigujmie barkeme. Gåatomen bïjre. Bovtsi nommh. Ovmessie vearelde. Ryöjnesjimmien bïjre. Guktie skråevvies-bovtsh ryöjnesje. Maam mielhkine darjoejin. Guktie raajrojne juhtin jïh gosse orrijin juhtedh. Sjeltie Åangkarisnie. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.