Intervju med Sigrid Áhrén, 13/14.1979 (Datofeil)

Tidsrom 1979 - 1979

Sigrid Áhrén, 13/14-79 (Datofeil)


Tittel Lengde Medvirkende
Sigrid Áhrén, 13/14-79 (Datofeil) 00:46:32
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0015/0002
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0015: A-ráidu nr. 242-261
0002: A 243: Sigrid Áhrèn 13/14-79. Flyttning medraid och vad somkan hinde. Besvärlig vårflyttning. Så med bud. Ankarede färd. Posthämting. Livlig fantasi. Lydopptak 1979 - Fra Asta: Sigrid Åhren, f. 26.02.1916, intervjuet av Lajla Mattsson Magga mars 1979. Intervjuet er på 47 minutter og alle fortellingene er transkribert, 13 sider + 1/2 side ordforklaring, PA 1030/G/ L0003. To av fortellingene er med i Lajla Mattsson Maggas bok, Mojhtesh, Iđut 2016, nemlig flytting med reinraid og en besværlig vårflytting med gjenstridige reinokser. De andre fortellingene er: Ankaredeferd. Gå med bud om at det blir reinskilling. Posthenting. Livlig fantasi. Merknad: Sigrid har gitt muntlig løfte om tillatelse for utgivelse. Sigrid (Sagka) Åhrén, r. 26.02.1916 gihtjehtamme sjïdti Lajla Mattsson Maggeste njoktjen 1979. Gihtjehtimmie vaasa 47 minudth jïh gaajhkh gihtjehtimmieh leah transkriberadamme, 13 sæjroeh + ½ sæjroe baakoetjïelkestimmie, PA 1030/G/L0003. Göökte dejstie soptsesijstie leah meatan Lajla Mattsson Maggan gærjesne Mojhtesh, Iđut 2016, gidtjh juhteme raajrosne jïh akte barkoes juhteme gïjrege jïjnjedihks råantjoejgujmie. Doh mubpieh soptsesh leah: Åangkarisnie mïnnedh. Dïjrine vaedtsedh raarhkoen bïjre. Påasteveedtjeme. Lustes fantasije. Goltelh aaj Sagkam daesnie A 262. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.