Intervju med Jonas Barruk

Tidsrom

Jonas Barruk, Insp. Dearmas, 26.1.1978


Tittel Lengde Medvirkende
Jonas Barruk, Insp. Dearmas, 26.1.1978 00:36:04
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0006/0017
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0006: A-ráidu nr. 104-120
0017: Jonas Barruk, f. 1908-05-11. Ka-kop. 1986. Lydopptak 1978 - Fra Asta: Jonas (Jåvva) Barruk, født 11.5.1908, ble i 1978 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Intervjuet omhandler: Hvor de bodde og om deres flyttemønster. Flytting med rein høst/førjulsvinter da han var skolegutt. Om en lappefogd som skulle gjete rein. Nomadeskole for samebarn, sommerskole i låavth-gåetie (teltkåte). Hør også A 119, A 528 og A 529. Merknad: Har gitt muntlig løfte om at intervjuet kan utgis. Jonas (Jåvva) Barruk, reakadamme 11.5.1908. Lajla Mattsson Magga Jåvvam gihtjehti saemiengïelesne 1978. Gihtjehtimmie lea daej aamhtesi bïjre: Gusnie årroejin jïh guktie juhtin. Juhteme bovtsigujmie tjaktjen/tjaktjedaelvien gosse skuvlem veedtsi. Akten saemienfåvhtan bijre mij edtji ryöjnesjidh. Juhtemeskuvle saemien maanide, giesieskuvle låavthgåetesne. Goltelh aaj A 119, A 528 jïh A 529 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.