Intervju med Jonas Barruk, Insp. Dearmas, 26.1.1978

Tidsrom 1978 - 1978

Jonas Barruk, Insp. Dearmas, 26.1.1978


Tittel Lengde Medvirkende
Jonas Barruk, Insp. Dearmas, 26.1.1978 00:37:58
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0006/0016
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0006: A-ráidu nr. 104-120
0016: Jonas Barruk, f. 1908-05-11. B I (II). Insp. Dearmas, 1978-01-26. Ka-kop. 1986. Lydopptak 1978 - Fra Asta: Jonas (Jåvva) Barruk, født 11.5.1908, ble 26.01.1978 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet omhandler: Hvor foreldrene kom fra. Hjemferd etter skoleårets slutt, en ferd som tok over en uke. Reingjeting, hvor de var på forskjellige årstider. Fortelling om da det kom udyr, ulv, inn i flokken. Gustie eejhtegh böötin. Gåessie skuvle nåhkeme dellie maanah oktegh göötide vöölkin. Bijjelen vaahkoen eannan gåatan böötin. Ryöjnesjeminnie, snöölken bijre. Dere kan også høre Jåvva på A 120, A 528 og A 529. Merknad: Har gitt muntlig løfte om at intervjuet kan utgis. Jonas (Jåvva) Barruk, reakadamme 11.5.1908. Lajla Mattsson Magga Jåvvam gihtjehti saemiengïelesne 26.01.1978. Gihtjehtimmie lea daej aamhtesi bïjre: Gubpede eejhtegh böötin. Gosse skuvlejaepie lij nåhkeme dellie maanah oktegh gåetide vöölkin, jïh feeleme meehti bijjelen våhkoem vaesedh. Ryöjnesjimmie, gusnie lin dej ovmessie jaepieboelhki. Soptsese snöölhken bïjre, gosse dïhte krievvien sïjse bööti. Maehtede aaj Jåvvam daesnie govledh: A 120, A 528 og A 529. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.