Intervju med Anders Åhren, Frostviken, 1.9.1977. Anders Thomassen, Nyviksmoen/Norge, 2.9.1977

Tidsrom 1977 - 1977

Anders Åhren, Frostuiken, 1.9.1977. Anders Thomassen, Nyviksmoen/NORGE, 2.9.1977


Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0006/0014
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0006: A-ráidu nr. 104-120
0014: Anders Åhren, f. 1912, Frostuiken. Insp. 1977-09-01. Anders Thomassen, f. 1910.12.09, Nyviksmoen/NORGE. Insp.1977-09-02. Ka-kop. 1985 Lydopptak 01.09.1977 - 02.09.1977 - Fra Asta: Anders Åhren, født 1912, Frostviken i Jämtland i Sverige, er intervjuet 1.9.1977. Intervjuet er på 6 minutter og handler om Ankaredehelga. Hør også Anders på A 118. Jonas Andreas Thomassen, født 9.12 1910, oppvokst i Kittelfjäll, gift og bosatt i Røyrvik, Norge, er intervjuet 1.9.1977. Det handler om da han gikk på skolen og om hans utfordringer med å lære norsk, da han flyttet til Røyrvik, sluttet med rein, kjøpte gård og hjalp andre som drev med rein.Varer ca. 15. min. Begge opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga og er på sørsamisk. Merknad: Anders Åhren har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Det er ikke merket om Jonas Andreas Thomasson har gjort det. Anders Åhrén, reakadamme 1912, Frööstegisnie Jïemhtesne Sveerjesne, gihtjehtamme 1.9.1977. Gihtjehtimmie 6 minudth vaasa jïh lea sjeltien bïjre Åanghkarisnie. Goltelh aaj Aantam daesnie: A 118. Jonas Andreas Thomassen, reakadamme 9.12 1910, byjjenamme Tjiehtesne (Kittelfjäll), pruvreme jïh orreme Raarvihkesne Nöörjesne lea gihtjehtamme 1.9.1977. Dïhte soptseste guktie lij gosse skuvlem veedtsi jïh altese haestemi bïjre nöörjen lïeredh, gosse Raarvihkese juhti, bovtsigujmie orriji, gaertenem öösti jïh mubpide viehkiehti mah bovtsigujmie gïehteli. Gihtjehtimmie vaasa medtie 15 minudth. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.