Intervju med Paul Vesterfjell, Namskogan, 29.5.1980

Tidsrom 1980 - 1980

Paul Vesterfjell, 29.5.1980


Tittel Lengde Medvirkende
Paul Vesterfjell, 29.5.1980 00:44:32
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0005/0007
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0005: SI A87-103
0007/0007/0007: Paul Vesterfjell, f.1921-02-09. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 3 3/4 (9,5). Inspelat i Namskogan 1980-05-29. Ka-kop 1985/SI A93 Paul Vesterfjell/SI A93 Paul Vesterfjell Lydopptak nr. U1/L0005/0007 /29.05.1980 - Fra Asta: Dette opptaket med Paul Vesterfjell, f. 9.02. på Vikna, er innspilt på Namsskogan den 29.mai 1980 av Nils Holm Bull. Opptaket er på 46 minutter. 1. Paul forteller om hvor han er født, om sin barndom og om grunnen til at familien, som drev med rein, og som hadde anskaffet et par husdyr, måtte flytte fra Setermoen i Åbygda og til Oksdalen. Det var så langt til fjells som de kunne komme, handleturen til bygda tok tre dager. Han forteller bl.a. om hvor vanskelig det var å kombinere reindrift og jordbruk, der de måtte skaffe for til dyrene. Melking av rein var en av kildene til livberging. 2. Vaajese, sagn. Har omtrent samme innhold som A 91, men fortalt på en litt annen måte. 3. Fra et bryllup. 4. Da Vår Herre skulle komme seg over ei elv. Samme som A91, fortelling nr. fire. 5. Ei fortelling om rypa. 6. Om hans morbror. 7. Om en same som hadde kjøpt en gård. Samme som A 91, fortelling nr. sju. 8. Tam rein kan bli tammere enn husdyr. Denne fortellinga mangler slutt. Fortelling nr.1 fins på norsk i Leif Elsvatn: Sørsamer forteller, s 46 – 48, men den er ikke så nyansert som denne på samisk. Hør også Paul på: : A 91, A 361, A 362, A 363, A 365, A 366, A 526, A 527. Merknad: Ikke merket om tillatelse til utgivelse er gitt. Nils Holm Bull daam baantedimmiem darjoeji Viesterviellien Pöövline r. 9.02 Viknesne, Laakesvuemesne suehpeden 29.b. 1980. Baantedimmie vaasa 46 minudth. 1. Pöövle soptseste gusnie satne lea reakadamme, sov maanabaelien bïjre jïh man åvteste fuelhkie mij bovtsigujmie gïehtelin jïh mij gåetiekreekh skååffeme, tjoeri Setermoeste Åbygdesne juhtedh Oksdalen gåajkoe. 2. Vaajese, Ovrehte seamma sisvege goh A 91, men soptsesovveme ånnetji jeatjahlaakan. 3. Aktede hïejeste. 4. Gosse Jupmele edtji jeanoem rastanidh. Seamma goh A 91, soptsese nr. njieljie. 5. Soptsese rïeksegen bïjre. 6. Altese jyönen bïjre. 7. Akten saemien bïjre mij lij gaertenem åasteme. Seamma goh A 91, soptsese nr. tjïjhtje. 8. Låemties bovtse maahta låemtiesåbpoe gåetiekreekijste sjïdtedh. Daate soptsese ij naan galhkuvem utnieh. Soptsese nr. 1 nöörjen gïelesne gååvnese gærjesne Leif Elsvatn. Sørsamer forteller, s. 46-48, men ij leah dan gellielaaketje goh daate saemiengïelesne. Goltelh aaj Pöövlem daesnie: : A 91, A 361, A 362, A 363, A 365, A 366, A 526, A 527 Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.