Intervju med Ella Holm Bull og Lars Børgefjell, Snåsa, 29.5.1980

Tidsrom 1980 - 1980

Ella Holm Bull og Lars Børgefjell, Snåsa, 29.5.1980


Tittel Lengde Medvirkende
Ella Holm Bull og Lars Børgefjell, Snåsa, 29.5.1980 02:06:08
Kildeinformasjon
SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0005/0006
Lenke til Arkivportalen
Samisk arkiv Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: A-ráidu: Originála giellabáttit
L0005: A-ráidu nr. 87-103
0006: Ella Holm Bull, f. 1929-10-12. Lars Borgefjell, f. 1914-06-04. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 3 3/4 (9,5) Inspelat i Snåsa 1980-05-29. Ka-kop 1985 Lydopptak nr. U1/L0005/0006/29.05.1980 - Ella Holm Bull, f. 1929-10-12. Lars Borgefjell, f. 1914-06-04. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 3 3/4 (9,5) Inspelat i Snåsa 1980-05-29. Ka-kop 1985. Fra Asta: Her hører vi Ella Holm Bull, født Joma 12.10.1929 og Lars Børgefjell født 04.06.1914. Opptakene er på sørsamisk og er gjort av Nils Holm Bull i 1980. 1. Ella framfører fire sanger og en joik. 2. Samtale mellom Ella og Lars om forskjellige ord og begreper, bl.a. baegkie/grime og andre deler av kjøregreiene brukt på rein. Lars Børgefjell kan dere også høre på A 427 og A 428. Merknad: Ikke merket om tillatelse til utgivelse er gitt for noen av dem. Daesnie govlebe Ella Holm Bull reakadamme Joma 12.10.1929 jïh Lars Børgefjell (Byrkijen Laara) reakadamme 04.06.1914. Nils Holm Bull baantedimmide saemiengïelesne darjoeji 1980. 1. Ella Holm Bull njieljie laavlomh lååvle jïh aktem vueliem juajka. 2. Ealla jïh Laara ovmessie baakoej jïh diejvesi bïjre soptsestieh, gaskem jeatjah baegkien jïh jeatjah bieliej bïjre bovtsen vuejemedïrregijstie. Maehtede aaj Laaram govledh daesnie: A 427 jïh A 428. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.