Intervju med Ester C. Larsson, Ängesdal, 2.3.1980, Margareta Winka, Namsskogan, 9.3.1980

Tidsrom 1980 - 1980

Ester Christina Larsson, Ängesdal, 2.3.1980, og Margareta Winka, Namsskogan, 9.3.1980


Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1030/SI-Audio/U/U1/L0005/0004
Lenke til Arkivportalen
Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv
U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit
L0005: SI A87-103
0004/0004: Ester Christina Larsson, f.1900-01-21. Inspelat, Ängesdal, 1980-03-02. Margareta Winka, f.1890-08.25. Inspelat Namskogan 1980-03-09. (Geahca m.: A 91). Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19)/SI A90 Ester Kristina Larsson Lydopptak nr. U1/L0005/0004 /02.03.1980 - 09.03.1980 - Ester Christina Larsson, f.1900-01-21. Inspelat, Ängesdal, 1980-03-02. Margareta Winka, f.1890-08.25. Inspelat Namskogan 1980-03-09. (Geahca m.: A 91). Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19) Fra Asta: Sørsamisk intervju gjort av Sig-Britt Persson med Ester Christina Larsson, født 29.1.1900, spilt inn på hennes boplass i Ängesdal den 2.3.1980. Intervjuet er på 32 minutter. Hun forteller hvordan hun hadde det som barn, og leser en fortelling som hun har skrevet selv. Videre forteller hun om bofaste samers livsvilkår, der utmarksdrift var viktig i tillegg til arbeid på gården. De dro en del over til Hattfjelldal på handelstur. Har ikke gått på sameskole, men gikk på skole i nærheten av der hun bodde, der språket var svensk. Forteller om hvilke kofter de brukte. Forklarer ord som har med vær og forskjellige tider på døgnet og året å gjøre. Sig-Britt Persson lea Ester Kristina Larssonem gihtjehtamme, mij lij reakadamme 29.01.1900, sïjse spealasovveme altese årromesijjesne Ängesdalesne 2.3.1980. Gihtjehtimmie vaasa 32 minudth. Dïhte soptseste guktie altese maanabaelie lij, jïh aktem soptsesem låhka maam jïjtje tjaaleme. Dïhte aaj årroeh-saemiej jieledetsiehkiej bïjre soptseste, gusnie vihkeles jieliemassem miehtjeste åadtjodh lissine don barkose gaertienisnie. Såemies aejkien Aarbortesne mïnnin juktie åesiestidh. Dïhte ij leah saemienskuvlesne vaadtseme, men sov hïejmen lïhkebisnie, gusnie gïele lij sveerjen. Dïhte aaj soptseste mah gaptah dah nuhtjin. Dïhte baakoeh vearelden jïh ovmessie tïjji bïjre tjïelkeste dygnen jïh jaepien bïjre. Daesnie aaj akte onne vuelie. Samer og samisk kultur Forskning og vitenskap Sverige Privatarkiver Institusjonsarkiver Intervjuer
Referanser
Begrenset Dersom lenkene deles kan innholdet være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene til den som ser innholdet.