Content
View options:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Tillegg til skapsaker
Supplikker fra en delegasjon fra Bergen om endringer i tollrullen 1722 2
Betenkninger angående kongens ordre 1687 om Finnmark, Bergen og Fredrikstad 34
Klage fra Bergens borgere over Kontoret og favorisering av tyskere 47
Om odelsbønder 1616-1618 51
Jordebok over Bratsberg gårds inntekter 55
Om Jan Mayen 59
Utkast til kvittering for Knut Gyldenstierne 1627 62
Bekreftelse på at Mynten i København har veid norsk bergsølv 1632 66
Om resterende regnskaper 1620-1634 fra diverse tollere og kjøpsteder 1634 69
Supplikker fra borgerne i Skien 1682 97
Om bidrag fra Trondheim by og len til bygging av kongens skip 106
Bergen allmues supplikk om førstebygsel 1641 108
Forpaktningsbrev på aksise av malt og øl i Bergen 1647 112
Generalkommissærens overslag på rikets gjeld 1648 114
Om et skip levert til Bremersholm 1649 135
Tollsedler fra Kristiansand 1650 138
Om kobberverket Guds gave i Østerdalen 1650-1652 141
Utkast til generaltollforvalterens embetsplikter 151
Fortegnelse over bergverk 1658-1661 154
Om overberghauptmannembetet 158
Kommisjon for å vurdere kongens jordegods 1664 173
Følgeseddel til ertsprøve 1618 186
Instruks for overberghauptmann Brostrup Giedde 1653 189
Om partisipantene i Røros kobberverk 1652 196
Overslag på skyssferdskatt 1662 198
Om Kongsberg sølvverk 1682 202
Kirkefundaser for Fredrikstad, Larvik, Skien, Fredrikshald, Tønsberg, Bragernes og Kristiania 1683 206
Kapitelstakst for kirkene i Akershus stift 1684 240
Regnskap over tiende til Nes og Ullensaker kirker 1682-1689 242
Forslag fra kommisjonen til lettelser for allmuen i Norge 1693 272
Kirkenes inntekter av landskyld, sent 1600-tall 284
Dokumenter om rettssaker 1687-1690 287
Utkast til benådningsbrev for Tollef Olsen Solberg og Torbjørg Knutsdatter 304
Overhoffrettsdom over Ellen Pedersdatter Degrum for barnefødsel i dølgsmål 1701 307
Liste over kirkelig inndeling 320
Rapport om funn av falske åtteskillinger i kristiania 1705 330
Kristiania lagstols dødsdom over Kristoffer Larsen for bigami, med benådnig påført 1704 341
Skipssertifikat for Concordia og Elisabeth Christina fra Stavanger 1707 344
Stridigheter rundt trykking av kongelig reglement 1708 350
Dokumenter 1626-1723 om de fattige og skolen i Tønsberg, kopi 1753 354
Fortegnelse over dokumenter om hospitaler 1612-1707 376
Om kirkene i Nedre Telemark og Bamble prostier 1713 382
Om Aker kirke og slottskirken på Akershus 393
Biografiske opplysninger om Lars Tange, toller i Drammen 1692-1786 401
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4061/G/L0019
Link to Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker G: Tillegg til skapsaker
L0019: Tillegg til skapsakene
Other source no. 19 /1616 - 1753 - - Court Proceedings Accountancy and taxes Early land register books Royal declarations and royal petitions Trade Mining and forestry Copper works Churches and graveyards Ships and boats State archives Danish-norwegian central services Customs and excise authority The church Education authority Monetary system