Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Oslo


Lokale folketellinger

Aker
Sørkedalen upaginert
Manglerudfjerdingen upaginert
Romsås øvre underinspektorat upaginert
Ekebergfjerdingen upaginert
Manglerudfjerdingen (februar 1841) upaginert
Nedre Romsås distrikt upaginert
Søndre Vestbygden upaginert
Øvre Romsås distrikt upaginert
Gjelleråsen øvre underinspektorat upaginert
Gjelleråsen søndre underinspektorat upaginert
Gjelleråsen øvre underinspektorat (januar 1841) upaginert
Nedre Gjelleråsfjerding upaginert
Vestbygden nordre distrikt upaginert
Maridalen og Nordmarka upaginert
Øyene upaginert
Kildeinformasjon
OBA/A-20060/Ga/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Oslo byarkiv Folkeregisteret i Aker Ga: Manntallslister
L0002: Manntallslister
0002: Manntallsliste 1841 Lokal folketelling nr. 2.2/1841 - Fra Aker er det bevart en del manntallslister fra 1832 til 1845. For enkelte år er disse nærmest komplett bevart for hele Aker hovedsogn. Manntallslistene består av ett lite hefte for hver rode - ofte kalt ”fjerding” - hvert år. Tellingene ble tatt opp av rodemestre og skolelærere, og bakgrunnen var behovet for en beboeroversikt til utlikning av fattig- og skoleskatt, men de tjente vel også som en nyttig befolkningsoversikt til administrasjonen av skolen og fattigvesenet i rikets største landsokn. I de fleste tilfellene inneholder disse bostedets navn og innbyggernes navn og alder, i noen roder også yrke. Det forekommer korte opplysninger om boligens tilstand eller familiens økonomiske kår, f.eks. ”Arbeidsmand og yderst fattig”. I en del tilfeller nevnes bare voksne personer med navn. Barn angis ikke eller bare med antall. Stort sett er opplysningene dårligst når det gjelder den delen av kommunen vi i dag kaller Nordstrand, men også for Ullern er det betydelige utelatelser i tellingene. For noen roder finnes egne lister for tjenere. Folketellinger Lokale folketellinger Personopplysninger Kommunale arkiver