Innhold
Visningsvalg:

Akershus, Oslo


Lokale folketellinger

Aker
Grønlands underinspektorat upaginert
Nedre Romsås distrikt upaginert
Øyene upaginert
Søndre Vestbygden distrikt Opptatt i mars 1834 upaginert
Nordre Vestbygden distrikt upaginert
Sørkedalen upaginert
Øvre Romsås underinspektorat upaginert
Sagene østre skoledistrikt upaginert
Nedre Gjelleråsfjerdingens underinspektorat upaginert
Øvre Gjelleråsfjerdingens underinspektorat upaginert
Tjenestefolk i Manglerud- og Ekebergfjerdingen upaginert
Beboere i Manglerud- og Ekebergfjerdingen upaginert
Søndre Vestbygden distrikt upaginert
Maridalens skoledistrikt upaginert
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20060/Ga/L0001/0003
Lenke til Arkivportalen
A-20060: Folkeregisteret i Aker
Ga: Manntallslister
L0001: Manntallslister
0003: Manntallsliste 1834 Lokal folketelling nr. 1.3 /1834 - Fra Aker er det bevart en del manntallslister fra 1832 til 1845. For enkelte år er disse nærmest komplett bevart for hele Aker hovedsogn. Manntallslistene består av ett lite hefte for hver rode - ofte kalt ”fjerding” - hvert år. Tellingene ble tatt opp av rodemestre og skolelærere, og bakgrunnen var behovet for en beboeroversikt til utlikning av fattig- og skoleskatt, men de tjente vel også som en nyttig befolkningsoversikt til administrasjonen av skolen og fattigvesenet i rikets største landsokn. I de fleste tilfellene inneholder disse bostedets navn og innbyggernes navn og alder, i noen roder også yrke. Det forekommer korte opplysninger om boligens tilstand eller familiens økonomiske kår, f.eks. ”Arbeidsmand og yderst fattig”. I en del tilfeller nevnes bare voksne personer med navn. Barn angis ikke eller bare med antall. Stort sett er opplysningene dårligst når det gjelder den delen av kommunen vi i dag kaller Nordstrand, men også for Ullern er det betydelige utelatelser i tellingene. For noen roder finnes egne lister for tjenere. Folketellinger Lokale folketellinger Personopplysninger Kommunale arkiver