Content
View options:

IKA Rogaland


Vats kommune - Formannskapet

Møtebøker
1890, 1891 2a
1891 2b
1892 11a
1893 18a
1894 26b
1895 33b
1896 44a
1897 50a
1898 57a
1899 66b
1900 77a
1901 86a
1902 96a
1903 104a
1904 111a
1905 118b
1906 127a
1907 133b
1908 144b
1909 158a
1910 169a
1911 183b
Source information
IKA Rogaland IKAR/K-100622/A/L0001
Link to Arkivportalen
Vats kommune - Formannskapet A: Møtebøker
L0001: Møtebok
Minutes 1890 - 1911 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government