Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Gjenpartsmappe 1
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Db/L0166/2010
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Gjenparter ordnet etter anmeldelsesnummer (anr). på saker avgjort ved dom eller fengselsforelegg
L0166: Anr. 4037
2010: Anr. 4038 Landssviksaker nr. 166.2010 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Gjenparter ordnet etter anmeldelsesnummer (anr.) på saker avgjort ved dom eller fengselsforelegg, nr. 166.2010: Anr. 4038 Josef Seufert, f. 11.8.1909. Saken er restriksjonsvurdert. Den inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet