Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5148 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Generalkirkeinspektionskollegiet

Indkomne sager (1754-1791)
F4-08-14 Indkomne sager 1768 - 1769 Første side
F4-08-15 Indkomne sager 1770 - 1773 Første side
F4-08-16 Indkomne sager 1774 - 1776 Første side
F4-08-17 Indkomne sager 1777 - 1778 Første side
F4-08-18 Indkomne sager 1779 - 1780 Første side
F4-08-19 Indkomne sager 1781 - 1783 Første side
F4-08-20 Indkomne sager 1784 - 1788 Første side
F4-08-21 Indkomne sager 1789 - 1791 Første side
Besvarelser m.m. til cirkulære af 11. januar 1738 angående kirkedisciplin (1738)
F4-09 Besvarelser m.m. til cirkulære af 11. januar 1738 angående kirkedisciplin 1738 Første side
Besvarelser m.m. til diverse cirkulærer (1740-1780)
F4-10 Besvarelser m.m. til diverse cirkulærer 1740 - 1780 Første side
Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark (1738-1791)
F4-11-01 Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark: Sjællands, Fyns og Ålborg Stift 1738 - 1791 Sjællands Stift: 1739-1745, 1749-1752, 1784-1790. Fyns Stift: 1738-1741, 1743, 1745-1747, 1753, 1786-1789, 1791. Ålborg Stift: 1738-1764, 1786-1788, 1790. Første side
F4-11-02 Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark: Århus, Ribe og Viborg Stift 1739 - 1790 Århus Stift: 1739-1752, 1787-1788. Ribe Stift: 1740, 1742-1763. 1785, 1787, 1790. Viborg: 1740-1753, 1784, 1787, 1790. Første side
Dokumenter til revision af den danske bibeloversættelse samt af Lovens 2. bog (1733-1744)
F4-12 Dokumenter til revision af den danske bibeloversættelse samt af Lovens 2. bog 1733 - 1744 Første side
Dokumenter til ritualets revision (1735)
F4-13 Dokumenter til ritualets revision 1735 Første side
Dokumenter til revision af den tønderske salmebog (1746-1747)
F4-14-01 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-02 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-03 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-04 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
Dokumenter angående residerende kapellaners beskikkelse i visse sognekald (1738-1754)
F4-15 Dokumenter angående residerende kapellaners beskikkelse i visse sognekald 1738 - 1754 Første side
Dokumenter angående Maren Boyes sag i Fredericia (1744-1752)
F4-16 Dokumenter angående Maren Boyes sag i Fredericia 1744 - 1752 Første side
Diverse sager (1714-1765)
F4-18-01 I - VIII 1737 - 1765 I. Vedrørende kollegiets instruks (heri bl.a. den originale instruks af 15. nov. 1737) II. Om Seminarium Theologicum 1738 III. Om konsumtionsmandtals forfærdigelse af præsterne 1738-1739 IV. Om landmilitsens eksercerdages forlæggelse 1739-1742 V. Om degneboligernes istandsættelse i Danmark og Norge 1743-1744 VI. Om provsteembedets betjening i Norge 1762-1765 VII. Om separatisterne Morten, Niels og Anders Støtterup 1737-1738 VIII. Dokumenter ang. separatisterne med forakter 1740-1745 til kgl. reskript af 5. marts 1745 Første side
F4-18-02 IX - XVI 1738 - 1761 IX. Dokumenter ang. sognepræst Anders Agerbech 1738-1743 X. Dokumenter i kateketen Nexøes sag 1742-1744 (afleveret til Norge) XI. Dokumenter ang. student Jørgen Henning Sigismunds sag 1743 XII. Dokumenter ang. Kongsberg og Sandsværds præsters dispute om kaldenes grænse 1744-1746 (afleveret til Norge) XIII. Dokumenter i sagen imellem sognepræst Faber til Bjerregrav og forvalter Collin på Fussingø 1745-1747 XIV. Dokumenter i provsteretssag vedr. provst Ole Hoff 1751-1752 (afleveret til Norge) XV. Dokumenter ang. provst Dressings processer på Ærø 1756-1761 XVI. Provsteretsakt i sagen vedr. provst C.H. Winther m.fl. 1757 Første side
F4-18-03 XVII - XIX 1714 - 1765 XVII. Dokumenter ang. kirkedisciplinen [1714]-1738 XVIII. Forarbejder til Pontoppidans salmebog, trykt 1740 XIX. Diverse pjecer og traktater i manuskript ca. 1739-1765 Første side

Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Forordninger (1735-1770)
16 Danske og norske forordninger A 1735 - 1752 Første side
17 Danske og norske forordninger B 1753 - 1770 Første side
Kgl. ordres, missiver og rescripter (1735-1770)
18 Kgl. Ordres. Missiver og Reskr. 1735 - 1770 Første side
Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
20 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol A 1736 - 1747 Første side
21 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol B 1747 - 1755 Første side
22 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol C 1755 - 1763 Første side
23 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol D 1764 - 1769 Første side
24 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E 1769 - 1771 Første side
Relationer over stifternes tilstand anno 1736 (1735-1739)
25 Danske og Norske Stiftrelationers Protokol 1735 - 1736 Første side
Oec[onomie] og commerce departements danske og norske deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer. Anno 1736 (1736-1736)
27 Deliberationsprotokol til Stiftrelationers Protokol 1736 Første side
Supplikprotokoller (1736-1756)
31 Suplik Protokol A 1736 - 1739 Første side
32 Suplik Protokol B 1739 - 1745 Første side
33 Suplik Protokol C 1745 - 1756 Første side
Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
34 Deliberationsprotokol A 1737 - 1740 Første side
35 Deliberationsprotokol B 1740 - 1742 Første side
36 Deliberationsprotokol C 1742 - 1752 Første side
Projektprotokoller (1736-1754)
37 Projekt Protokol A 1736 - 1740 Første side
38 Projekt Protokol B 1740 - 1754 Første side
Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752)
39 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen A 1737 - 1740 Første side
40 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen B 1740 - 1754 Første side
Brevprotokoller (1735-1771)
41 Dansk-Norsk kopibog 1736 - 1739 Første side
42 Dansk-Norsk kopibog 1739 - 1742 Første side
43 Dansk-Norsk kopibog 1742 - 1748 Første side
44 Dansk-Norsk kopibog 1748 - 1754 Første side
45 Dansk-Norsk kopibog 1754 - 1761 Første side
46 Dansk-Norsk kopibog 1762 - 1765 Første side
47 Dansk-Norsk kopibog 1765 - 1769 Første side