Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 503 treff.

Visningsvalg:

Publikasjoner


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 11 Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838 Første side Innhold
Bilboken for Norge
- Bilboken for Norge 1922 1922 Første side
- Bilboken for Norge 1925 1925 Første side
- Bilboken for Norge 1930 1930 Første side
- Norges bilbok 1935 1935 Første side

Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
39a 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
39b 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
41 1816 - 1825 Rosendal baroni Første side Innhold
42 1816 - 1824 Lysekloster gods Første side Innhold

Statsarkivet i Bergen


Oberst Sverre Blom - manuskript til krigshistorie

Manuskript
L0001 Manuskript "Krigens historie - operasjonene til lands på Vestlandet 1940" av oberst Sverre Blom 1940 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Ukjent arkiv (SAB)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. Første side Innhold

Riksarkivet


Riksarkivets bibliotek

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1628 - 1818 Den norske hær 1628-1900 (1818): Plansjer utarbeidet av Olai Ovenstad Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0024/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1644 Første side Innhold
L0025/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1645 - 1646 Første side Innhold
L0026/0001 Jordebøker 1633-1658:: Jordebøker for Bergenhus len 1646 - 1647 Første side Innhold
L0026/0002 Jordebøker 1633-1658:: Tiendelister fra Bergenhus len 1642 - 1647 Første side Innhold
L0040/0002 Jordebøker o.a. 1720-1728 vedkommende krongodset:: Dokumenter om krongods i Bergen bispedømme. 1726 - 1728 Første side Innhold

Sunnhetskollegiet 1809-1815

Sakarkiv
L0015 Medisinalinnberetninger 1803 - 1812 1803-1804: Amtsvise innberetninger fra hele landet - 1811-1812: Innberetninger fra Smålenene amt - Bratsberg amt Første side
L0016 Medisinalinnberetninger 1811 - 1812 1811-1812: Innberetninger fra Nedenes amt - Finnmarkens amt Første side
L0017 Medisinalinnberetninger 1813 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side
L0018 Medisinalinnberetninger 1814 Amtsvise innberetninger fra hele landet Første side

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0194 Norske innlegg 1572-1799 1767 Bl.a. klager på ekstraskatten 1762 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0002 Skap 8, pakke 51-72 1616 - 1649 Første side Innhold
L0005 Skap 8, pakke 103B-104 1683 - 1689 Første side Innhold
L0017 Skap 8, pakke 168-174 1653 - 1754 Manntall og mønstringsruller, kjøpstadsprivilegier, etc. Første side Innhold
L0029 Skap 9, pakke 156-161 1615 - 1669 Jordebøker etc. Første side Innhold
L0040 Skap 9, pakke 351A, litra M- pakke 351B 1542 - 1615 Jordebøker ca. 1615 Første side Innhold
L0047 Skap 11, pakke 100 II-100 IV 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0050 Skap 11, pakke 112 IV-113 I 1776 - 1778 Matrikler over sjølegdene og landlegdene Første side Innhold
L0051 Skap 11, pakke 113 II-148 1777 - 1820 Bl.a. matrikler over landlegdene 1777 Første side Innhold
L0061 Skap 14, pakke 123-157 1600 - 1718 Bl.a. jordebøker for kirker og prestebord Første side Innhold
L0073 Skap 15, pakke 52-75 1618 - 1719 Første side Innhold
L0117 Skap 16, pakke 48-49A 1622 - 1808 Klager fra allmuen i Nordlandene og Finnmark 1622-1624 og søknader fra geistligheten om konfirmasjon på kallsbrev etter Kristian 7.s død 1808 Første side Innhold
L0127 Skap 16, pakke 76 III-76 V 1791 Betenkninger fra geistlige om liturgien 1791 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0005 Tillegg til skapsakene 1642 - 1661 Første side Innhold

IKA Hordaland


Austevoll kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Østervolds Herredsforhandlings-protokoll 1886 - 1900 Første side Innhold
L0002a Møtebok Austevoll heradstyre 1901 - 1910 Første side Innhold
L0002b Møtebok Austevoll heradstyre 1910 - 1919 Første side Innhold

Austevoll kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møkster sokn skulekommisjon 1878 - 1910 Første side Innhold

Austevoll kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Møgster fattigkomimsjon / fattigstyre 1846 - 1920 Første side Innhold
L0001a Møtebok for Austevoll sokn fattigkomimsjon 1846 - 1922 Første side Innhold