Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 107 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Norske statsdokumenter (D 9 Norge)
L0001 Dokument nr. 1a 1295 Dok. nr. 1a: Vennskaps- og forbundstraktat 22.10.1295, utferdiget av kong Filip 4. av Frankrike mellom ham og kong Eirik 2. Magnusson av Norge. Første side
L0002 Dokument nr. 4 1344 Dok. nr. 4: Hyllingsbrev 17.7.1344 fra bymennene i Nidaros, Bergen, Oslo og Tønsberg, bøndene og almuen i Stjørdalsfylke, Gauldalsfylke, Namdalsfylke, Sunnmøre, Sunnhordland, gulatingsmennene og bøndene av Hordaland om at de hyller Håkon (6. Magnusson) som konge i samsvar med de brev som er satt opp om dette, og kong Magnus 7. Eirikssons forutgående skipan. Første side
L0003 Dokument nr. 2-3 1305 Dok. nr. 2: Grev Jakob av Hallands kunngjøring 8.3.1305 om at han overdrar sitt grevskap med alt som tilkommer det til kong Håkon 5. Magnusson av Norge. Første side
L0003 Dokument nr. 2-3 1343 Dok. nr. 3: Seks riddere og fem væpneres kunngjøring 15.8.1343 om at kong Magnus 7. Eiriksson har gjort sin yngre sønn junker Håkon til konge av Norge. Første side
L0004 Dokument nr. 6 1353 Dok. nr. 6: Kong Magnus 7. Eirikssons skipan 6.5.1353 om bytte av dronning Blanches morgengave. Første side
L0005 Dokument nr. 5, 8a 1346 Dok. nr. 5: Gavebrev 10.12.1346, utstedt av hertuginne Ingebjørg til Nikolas Plogpenning og hustru Ingebjørg Munansdatter på gård i Bergen. Første side
L0005 Dokument nr. 5, 8a 1347 Dok. nr. 8a: Domsbrev 12.1.1347 mellom kong Magnus og Jon og Sigurd Havtoresønner om forleningsbrev på Borgesyssel. Fra DRA 1937. Første side
L0006 Dokument nr. 8b-e 1370 Dok. nr. 8b: Kongebrev 6.10.1370, utstedt av Håkon 6. til alle i Vermland og Dalsland om Svein Bassesson. Første side
L0006 Dokument nr. 8b-e 1370 Dok. nr. 8c: Arrestordre 6.10.1370, utstedt av Håkon 6. til Erik Ketilsson og Ulv Jonsson om å arrestere Svein Bassesson og hans følge. Første side
L0006 Dokument nr. 8b-e 1378 Dok. nr. 8d: Avhendelsesbrev 8.11.1378, utstedt av Erik Kettilsson og Tord Bonde til Håkon 6. på eiendom i gården Alnros. Første side
L0006 Dokument nr. 8b-e 1378 Dok. nr. 8e: Kunngjøring 14.11.1378, utstedt av Håkon 6. om eiendom i gården Alnros. Første side
L0007 Dokument nr. 10 1389 Dok. nr. 10: Brev 1389 (udatert) om arvefølge og kongehylling fra det norske riksråd. Etter omhyggelig gransking av lovbøkene i Norge har de funnet at herr Erik, Norges konge, hertug Vartislav av Pommerns sønn, er rett arving til å være konge i Norges rike og til å besitte det med samme rett som kongene før ham. Første side
L0008 Dokument nr. 9 1379 Dok. nr. 9: Løftebrev 1.9.1379, utstedt av Henrik Sinclair til Håkon 6. om ikke å selge eller pantsette eiendommer som tilhører jarledømmet på Orknøyene uten kongens samtykke. Første side
L0009 Dokument nr. 11 1385 Dok. nr. 11: Brev om avtale 14.2.1385, utstedt av drottseten Ogmund Finnsson om at han gir sin hustru Katarina Knutsdatter gårdene Idse og Talgje mot at hun oppgir sin medgift. Første side
L0010 Dokument nr. 12 1387 Dok. nr. 12: Kvittering 8.9.1387, utstedt av erkebiskop Vinald om bøker og klenodier som forrige erkebiskop Nikolaus førte til Danmark. Første side
L0011 Dokument nr. 13 1388 Dok. nr. 13: Vitnebrev 6.3.1388, utstedt av biskop Øystein og kannikene i Oslo om dronning Margretes gave til Hallvardskirken og om hennes rett til å utpeke prester. Første side
L0012 Dokument nr. 14 1388 Dok. nr. 14: Tjeneste- og pantelensbrev utstedt 6.3.1388 av dronning Margrete til Benedikt Nikulasson, som skal ha Eiker, Modum og Tverrdalene samt tollen av Kobbervik som len for sin livstid. Seglforbundet med stadfestelsesbrev utstedt 16.4.1392 av kong Eirik 3. (av Pommern). Første side
L0012 Dokument nr. 14 1392 Dok. nr. 14: Stadfestelsesbrev utstedt 16.4.1392 av kong Eirik 3. (av Pommern). Seglforbundet med tjeneste- og pantelensbrev utstedt 6.3.1388 av dronning Margrete til Benedikt Nikulasson, som skal ha Eiker, Modum og Tverrdalene samt tollen av Kobbervik som len for sin livstid. Første side
L0013 Dokument nr. 15 1388 Dok. nr. 15: Håkon Jonssons forsikring 18.2.1388 overfor dronning Margrete og riksrådet om at han aldri hadde ønsket å bli konge i Norge, og at han heller ikke hadde noen rett til det. Første side
L0014 Dokument nr. 16 1388 Dok. nr. 16: Valgbrev utstedt 2.2.1388 av riksrådet, som på egne og Norges rikes vegne enstemmig har valgt dronning Margrete, kong Håkons hustru og mor til kong Olav som nylig døde, til mektig frue og rett husbond og til å stå for og råde over hele riket i Norge alle sine levedager. Første side
L0015 Dokument nr. 17 1388 Dok. nr. 17: Åpent brev om arvefølge 16.2.1388, utstedt av Riksrådet om at hertug Vartislav av Pommerns eldste sønn (Eirik) er rett arving til Norges rike. Første side
L0016 Dokument nr. 18 1389 Dok. nr. 18: Brev om arvefølge (16.2.-29.6.)1389, utstedt av Riksrådet om at kong Eirik er rett arving til Norge og om arvefølgen etter han. Dronning Margrete skal styre inntil Eirik er myndig. Første side
L0017 Dokument nr. 21, 22, 26 1401 Dok. nr. 21: Mortifikasjonserklæring og kvittering 16.3.1401, utstedt av Gaute Eiriksson (Galtung) om at alle brev om len, penger, sysler og gjeld han har fra kongene Magnus og Håkon skal være døde og maktesløse og at han kvitterer kong Eirik og dronning Margrete for dette. Første side
L0017 Dokument nr. 21, 22, 26 1408 Dok. nr. 22: Lagmannsorskurd 20.1.1408, utstedt av lagmannen i Stavanger til Gard Toresson og hans kone Ramborg Knutsdatter om at Ramborgs ektefødte barn er arvinger etter Katarina Knutsdatter. Første side
L0017 Dokument nr. 21, 22, 26 1415 Dok. nr. 26: Domsbrev 2.2.1415 i sak mellom tyske kjøpmenn i Bergen og kongens lensmann i Sunnhordland om vrak og gods. Første side
L0018 Dokument nr. 23 1409 Dok. nr. 23: Vidisse 21.5.1409 av forliksbrev mellom Gard Toresson og dronning Margrete om arven etter fru Katarina Knutsdatter. Første side
L0019 Dokument nr. 25 1410 Dok. nr. 25: Vidisse 19.4.1410 av gavebrev fra kong Eirik til biskop Jacob av Bergen 8.9.1400 og dronning Margretes stadfestingsbrev 29.6.1389. Første side
L0020 Dokument nr. 27-28 1415 Dok. nr. 27: Vitnebrev 23.10.1415, om avtale mellom Kongen og de lybske kjøpmenn i Bergen om kjøpmennenes gods og fordringer. Første side
L0020 Dokument nr. 27-28 1415 Dok. nr. 28: Garantibrev 24.10.1415, utstedt av hansastedenes oldermenn og vinterliggerne i Bergen til Kongen for samtlige lybekkere i Bergen og deres gods. Første side
L0021 Dokument nr. 1b, 30-31 1422 Dok. nr. 1b: Vidisse 24.5.1422, utstedt av fire geistlige i Bergen av kong Magnus Håkonssons fundas for Allehelgens og St. Katarinas hospitaler i Bergen. Første side
L0021 Dokument nr. 1b, 30-31 1420 Dok. nr. 30: Klagebrev 5.9.1420, utstedt av innbyggerne i Hålogaland og Finnmark til kong Eirik over overlast fra russere og hedninger og om to engelske skip som driver ulovlig handel. Første side
L0021 Dokument nr. 1b, 30-31 1421 Dok. nr. 31: Forordning 29.8.1421, utstedt av kong Eirik om at de som drar på kjøpmannsferd skal ha attest fra biskop og sysselmann. Første side
L0022 Dokument nr. 33, 36 1424 Dok. nr. 33: Kunngjøring 12.8.1424, utstedt av 12 menn på vegne av allmuen i Lier til prosten ved Mariakirken og andre at de etter evne vil gi Kongen høstleidang og vårleidang og annen hjelp. Første side
L0022 Dokument nr. 33, 36 1424 Dok. nr. 36-1: Klagebrev 1.6.1424, utstedt av kongens bønder i Skaun (Rakkestad) til kong Eirik over fogden Herman Molteke. Første side
L0022 Dokument nr. 33, 36 1424 Dok. nr. 36-2: Klagebrev 1.6.1424, utstedt av kongens bønder i Skaun (Rakkestad) til kong Eirik over fogden Herman Molteke. Første side
L0023 Dokument nr. 37 1434 Dok. nr. 37: Erkebiskop Aslak Bolts kvittering 27.8.1434 til kong Eirik 3. (av Pommern) for 300 nobler i bytte mot en forpliktelse for seg og sitt kapittel til å synge psalteren i Nidaros domkirke. Første side
L0024 Dokument nr. 34, 39 1425 Dok. nr. 34: Klagebrev 15.5.1425, utstedt av allmuen i Skaun (Rakkestad) til kong Eirik over fogden Herman Molteke. Første side
L0024 Dokument nr. 34, 39 1437 Dok. nr. 39-1: Åpent brev 18.2.1437, utstedt av 18 fullmektiger for allmuen i Oslo bispedømme om forliket de har inngått med Riksrådet etter Amund Sigurdssons opprør. Første side
L0024 Dokument nr. 34, 39 1437 Dok. nr. 39-2: Kunngjøring 18.2.1437 om at Amund Sigurdssons opprør er stanset og om forlik med allmuen. Første side
L0025 Dokument nr. 38, 40 1436 Dok. nr. 38: Transkript 22.8.1436, utstedt av erkebiskopen og biskopene i Bergen og Stavanger av kong Henrik 6. av Englands klagebrev av 11.7.1436. Første side
L0025 Dokument nr. 38, 40 1442 Dok. nr. 40: Åpent brev 1.6.1442, utstedt av 36 utsendinger for allmuen i Norge om at de vil være tilfredse med det Riksrådets bestemmer om valg av kong Kristoffer og annet som vedkommer Norges rike. Første side
L0026 Dokument nr. 43a-b 1449 Dok. nr. 43a: Erklæring 3.6.1449, utstedt av Riksrådet til Kristian 1. om at de vil velge ham til konge. Første side
L0026 Dokument nr. 43a-b 1449 Dok. nr. 43b: Erklæring 6.9.1449, utstedt av rikets høvedsmann Sigurd Jonsson og to riksråder om striden i Korshavn sist sommer mellom erkebiskopen og Hartvig Krummedike og deres sveiner. Første side
L0027 Dokument nr. 42 1508 Dok. nr. 42: Vidisse 3.4.1508, utstedt av geistlige og verdslige menn etter oppfordring fra den utvalgte kong Kristian (2.) av Riksrådets brev 3.7.1449 om Kristian 1.s arverett. Første side
L0028 Dokument nr. 43aI 1449 Dok. nr. 43aI: Papirkopi 3.6.1449 av Kristian 1.s norske håndfesting. Første side
L0029 Dokument nr. 46b 1450 Dok. nr. 46b: Notarialinstrument 29.8.1450 om dom avsagt av fire riksråder i sak mellom Kristian 1. og noen kjøpmenn i Bergen angående et engelsk skip med last. Første side
L0030 Dokument nr. 44, 56-57 1459 Dok. nr. 44: Skjøtebrev 27.9.1459, utstedt av Jens Petersson til Kristian 1. på pantegods i Skiensysla. Første side
L0030 Dokument nr. 44, 56-57 1480 Dok. nr. 56: Løftebrev 22.7.1480, utstedt av Svein Galle og Gudbrand Gjestsson til kong Hans om at den forrige fogden i Skiensysla skal avlegge regnskap. Første side
L0030 Dokument nr. 44, 56-57 1486 Dok. nr. 57: Åpent brev 18.7.1486, utstedt av erkebiskop Gaute om at han overdrar til kong Hans jus patronatus til Tromsø kirke. Første side
L0031 Dokument nr. 48, 50b, 51b 1450 Dok. nr. 48: Avtale 9.9.1450 mellom biskopen og presteskapet ved domkirken i Bergen og kong Kristian 1., om at det hver dag til evig tid skulle holdes messe med forbønn for kong Kristian og dronning Dorothea, deres foreldre og etterkommere, for det norske riksrådet og for alle kristne. Til gjengjeld ga kongen hele Hardanger i len til biskopen og prestene. Alle rettigheter og inntekter som kongen hadde krav på skulle de geistlige få så lenge avtalen ble overholdt. Første side