Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 456 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1661 - 1723 Gårdsnavnsregister til Landkommisjonen 1661, matrikkel etter reskript 23.1.1665 og matrikkelforarbeidet 1723 Første side Innhold
Allmenninger
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0008b/0001 Ullerål allmenning: Lagtingsvitner om kongens eiendomsrett til Ullerål allmenning m.m. 1723 Første side Innhold
L0015 Dokumenter om Raundalen allmenning i Voss. Claus Miltzows sak 1684 Første side Innhold
Benefisert gods, Geistlige jordebøker
L0001/0001 [Ca I] Akershus stift: Oslo kapitels og Tønsberg prostis jordebok 1618 Første side Innhold
L0001/0002 [Ca I] Akershus stift: Kristiania kapitels jordebok 1652 - 1654 Første side Innhold
L0001/0003 [Ca I] Akershus stift: Kristiania kapitels jordebok 1662 Første side Innhold
L0001/0004 [Ca I] Akershus stift: Jordebok over kirkene og prestebolene i Oslo og Hamar stift 1664 Første side Innhold
L0001/0005 [Ca I] Akershus stift: Jordebok over kirke- og prestebordsgods i Akershus stift 1687 Første side Innhold
L0001/0006 [Ca I] Akershus stift: Kristiania kapitels jordebok 1700 Første side Innhold
L0002/0001 [Ca II] Kristiansand stift: Stavanger kapitels jordebok 1618 og Prebender som kongen har forlent pro persona ca. 1617 1617 - 1618 Første side Innhold
L0002/0003 [Ca II] Kristiansand stift: Gjenpart av Stavanger stiftsbok (Grågås) med jordebok for prestebordene i Øvre Telemark (Skattlandet) 1624 Første side Innhold
L0002/0004 [Ca II] Kristiansand stift: Stavanger kapitels jordebok 1649 Første side Innhold
L0002/0005 [Ca II] Kristiansand stift: Stavanger kapitels jordebok 1662 Første side Innhold
L0002/0006 [Ca II] Kristiansand stift: Stavanger kapitels jordebok med "Beneficiarii Adkomst" 1665 Første side Innhold
L0002/0007 [Ca II] Kristiansand stift: Uttog av Stavanger stifts jordebok 1719 Første side Innhold
L0003/0001 [Ca III] Bergen stift: Bergen kapitels jordebok 1618 Første side Innhold
L0003/0003 [Ca III] Bergen stift: Jordebok over prestebordene i Bergens stift 1649 - 1665 Første side Innhold
L0003/0004 [Ca III] Bergen stift: Bergen kapitels jordebok 1662 Første side Innhold
L0003/0005 [Ca III] Bergen stift: Hjemmelsdokumenter på Bergen kapitels gods 1557-1577 og 1648-1666 etc. 1557 - 1666 Første side Innhold
L0003/0006 [Ca III] Bergen stift: Bergen kapitels jordebok 1701 Første side Innhold
L0004/0001 [Ca IV] Trondheim stift: Trondheims stiftsbok, "Reformatsen" 1589 Første side Innhold
L0004/0003 [Ca IV] Trondheim stift: "Stichtens Bog" 1654 Første side Innhold
L0004/0004 [Ca IV] Trondheim stift: Trondheim kapitel og domkirkes jordebok 1666 Første side Innhold
L0004/0005 [Ca IV] Trondheim stift: Trondheim hospitals jordebok 1689 Første side Innhold
L0004/0006 [Ca IV] Trondheim stift: Lektors jordebok 1701 Første side Innhold
L0004/0007 [Ca IV] Trondheim stift: Jordebok over annet prebendegods 1701 Første side Innhold
Kjøpsteder
L0004 [R2]: Kjøpmann Johan Pohlmands kopibok 1730 - 1734 Første side Innhold
Krigsvesen
L0007 [S7]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen i Aker, Follo, Idd og Marker i 1716 og 1718. Kommisjonen nedsatt ved kongelig befaling 15.02.1719 1716 - 1720 Aker og Follo mangler i arkivet. Første side Innhold
L0008 [S7]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen i Moss, Onsøy, Tune, Veme og Rakkestad. Kommisjonen nedsatt ved kongelig befaling 15.02.1719 1716 - 1720 Første side Innhold
L0010 [S8]: Tingsvitner om skader påført allmuen i Smålenene under fiendens angrep i 1716. Opptatt av Werenskiold og H. Nobel etter kongelig befaling 02.11.1716 1716 - 1717 Første side Innhold
L0012 [S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718 1718 Første side Innhold
L0015 [S14]: Hovedlegdsruller 1726 Første side Innhold
Landkommisjonen 1661
L0001/0001 Rentekammerdokumentene vedrørende Landkommissariatet, Landkommisjonen og skattene i Norge. Landkommissarienes relasjoner:: Konsepter til kongebrev 1661 Første side Innhold
L0006 Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. 1661 Første side Innhold
L0008 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Gudbrandsdalen og Hedemarken. 1661 Første side Innhold
L0009 Oppland lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Solør, Østerdal, Hadeland og Valdres. 1661 Første side Innhold
L0011 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Slagen og Arendal skipreider. 1661 Første side Innhold
L0012 Tønsberg lagdømme. Alminnelig jordebok for Tønsberg len - Våle, Råbygge, Lardal og Sande skipreider. 1661 Første side Innhold
L0015/0001 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0015/0002 Tønsberg lagdømme. Brunla len:: Brunla len. Kronens jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0001 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Alminnelig jordebok 1661 Første side Innhold
L0016/0006 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen på Eiker og over geistlig gods i Eiker len og prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0016/0007 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over odels- og pantegods eid av allmuen i Modum og Sigdal 1661 Første side Innhold
L0016/0008 Tønsberg lagdømme. Eiker, Modum, Sigdal og Sandsvær:: Jordebok over adels-, odels- og pantegods i Sandsvær samt jordebok over Oslo kapitels jordegods og Tønsberg prostis jordegods i Sandsvær prestegjeld 1661 Første side Innhold
L0017 Skien lagdømme. Alminnelig jordebok for Telemark, Bamble og Numedal 1661 Første side Innhold
L0018/0001 Skien lagdømme:: Kronens jordebok over Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0002 Skien lagdømme:: Jordebok over kirkenes og prestenes inntekter i Bratsberg len 1661 Første side Innhold
L0018/0003 Skien lagdømme:: Jordebok over en del geistlig og verdslig forleningsgods i Skien lagdømme (Gjerpen prosti, Oslo hospital, Tønsberg prosti, Skien lagstol, Tønsberg lagstol, St. Anne gildes gods) 1661 Første side Innhold
L0018/0004 Skien lagdømme:: Jordebok over odels-, adels-, kjøpe og pantegods 1661 Første side Innhold